परिचय

स्थानीय सुशासन प्रकृयामा जनता तथा स्थानीय सरकार वीचको सकारात्मक सहकार्य तथा सम्बन्धका आधारहरुमा जोड दिदै स्थानीय शासनको सुदृढिकरणमा टेवा दिने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भित्र सुशासन प्रवद्र्धन शाखा भित्र संस्थागत स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्र एक संयन्त्रको रुपमा स्थापना गरिएको छ ।

Subscribe to नेपाल सरकार <br>सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय RSS